Nieuwe vennootschappenwet: vanaf wanneer de nieuwe vennootschapsvormen vermelden?

De nieuwe vennootschappenwet (WVV) is in werking getreden op 1 mei 2019. Bestaande vennootschappen moeten hun statuten aanpassen tegen 1 januari 2024. Maar een aantal bepalingen moeten al op 1 januari 2020 omgezet zijn. Mag uw naamkaartje nog verwijzen naar uw "BVBA" of moet het "BV" zijn?

2019, 2020 en 2024

Het WVV geldt voor alle vennootschappen die sinds 1 mei werden opgericht. Sinds 1 mei kan u dus geen BVBA meer oprichten, maar wel een BV. Maar wat met bestaande vennootschappen? Voor hen zijn er 4 relevante momenten:

1 mei 2019: u kan er voor kiezen om zo snel mogelijk over te stappen naar de nieuwe regelgeving. Let wel, uw naambordje veranderen van BVBA naar BV (de vennootschapsvorm die daar het nauwste bij aansluit) is niet voldoende. In alle gevallen is een statutenwijziging nodig om aan te sluiten bij de nieuwe wetgeving.

1 januari 2020: er zijn enkele bepalingen in het WVV die in elk geval voor alle vennootschappen van toepassing worden op 1 januari 2020. Het gaat om "dwingende regels":

  • Het kapitaal in een BV en in een CV wordt ("van rechtswege en zonder enige formaliteit") omgevormd in een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
  • Vennootschappen moeten de nieuwe benamingen en afkortingen beginnen te gebruiken: een BVBA heet vanaf deze datum een BV; een CVBA wordt een CV. Voor een BV worden de "zaakvoerders" automatisch "bestuurders".
  • Een nieuwe alarmbelprocedure wordt van kracht omdat de BV en de CV geen maatschappelijk kapitaal hebben. Voortaan zijn er twee testen. Met de ene test wordt gekeken of het eigen vermogen van de BV of CV niet negatief wordt, met de andere wordt de liquiditeitspositie van de vennootschap gecontroleerd.
  • Een winstuitkering is niet mogelijk als de solvabiliteit of de liquiditeit van de vennootschap in het gedrang zou komen.

Deze dwingende regels primeren op wat er in de statuten staat.

1 januari 2020: bij om het even welke wijziging van de statuten na 1 januari 2020 moet u de statuten ook aanpassen aan het WVV.

1 januari 2024: de oude wetgeving verdwijnt alle statuten moeten aangepast zijn aan de nieuwe WVV. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat vanaf deze datum de oude vennootschapsvormen (de handelsvennootschap, de BVBA, de S-BVBA, de landbouwvennootschap, de vennootschap met sociaal oogmerk en de commanditaire vennootschap op aandelen) niet meer kunnen bestaan. Als u niet zelf de statuten heeft aangepast voor deze datum, dan worden deze vennootschapsvormen automatisch omgezet in de vennootschapsvorm die er het nauwste bij aanleunt.
Bijvoorbeeld: wie zijn BVBA niet tijdig omschakelt naar één van de toegelaten vormen krijgt dan van rechtswege een BV. Let op. Als u de statuten niet tijdig aanpast, loopt u het risico van bestuurdersaansprakelijkheid waardoor u mogelijk moet opdraaien voor de schulden van de vennootschap.

Naamkaartjes, briefpapier, drukwerk...

Strikt genomen zou u dus op 31 december 2019 alle drukwerk (zoals voorgedrukte facturen, offertes, algemene voorwaarden, briefpapier, ...) in de papiermand moeten gooien en uw nieuwjaarskaartjes uitsturen met vermelding van "BV", "CV" enz., al naargelang het geval. Maar de wetgever voorziet geen specifieke sanctie als u dat niet exact op 1 januari in orde brengt. U bent wél verplicht de rechtsvorm te vermelden op alle documenten, maar als u dat niet doet zal het document toch rechtsgeldig blijven. In het slechtste geval is de opsteller van het document hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen die erin werden aangegaan.

Bent u vandaag zaakvoerder van een BVBA, dan wordt u vanaf 1 januari 2020 dus "bestuurder" van een "BV". Vanaf dan moet u als "bestuurder" (en niet langer als "zaakvoerder") alle documenten voor uw BV ondertekenen.